Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ – Σύναψη σύμβασης για την Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών για ανάγκες πλυντηρίων – σιδερωτηρίων

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ’ αριθμ.31/2022 διακήρυξη, στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, με θέμα «Σύναψη σύμβασης για την Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών για ανάγκες πλυντηρίων – σιδερωτηρίων», CPV: 98311200-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10 Φεβ 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11 Φεβ. 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους της πρόσκλησης στο τηλέφωνο 2310381080.

 Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στο τηλέφωνο 2310381848 Σχης (ΥΙ) Πουρζιτάκη Μαρία.

 Η Πρόσκληση διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Χειριστής θέματος: Ανθυπολοχαγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, τηλ 2310 381080.

Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό: 424 ΓΣΝΕ/∆ΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 2310381080  e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο 424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Γάντια)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας