Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και ενεργού εξοπλισμού για το τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου

  1. Σε εκτέλεση του (β) σχετικού και στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του (α) ομοίου νόμου, να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και ενεργού εξοπλισμού για το τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου», CPV: 30200000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (15.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας πρόσκλησης. 3
  2. Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.
  3. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 14 Δεκεμβρίου 21 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ ανυπερθέτως σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30-14:30). Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080. Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στο τηλέφωνο 2310381091 Λγος (ΕΠ) Ρέντζος Νικόλαος. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.
  4. Επισημαίνεται ότι, για την παρούσα διαδικασία ανάθεσης καθίσταται υποχρεωτική η εκ των προτέρων υποβολή, από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, των αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, για τον έλεγχο της μη συνδρομής των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και παρ. 2 του ν.4412/2016, καθώς και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής (άρθρο 9ο παρ.1, Παράρτημα «Β» της παρούσας πρόσκλησης).
  5. Το 4Ο  Γραφείο να προβεί στον ορισμό κατάλληλης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, καθώς και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθεια.
  6. Χειριστής θέματος: Αρχιλοχίας (ΥΓ) Κεχαγίας Δημήτριος, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, τηλ 2310 381080.

Προηγούμενο Συνάντηση εργασίας του προέδρου του Επιμελητηρίου Πιερίας με το νέο Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας