Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικές συσκευές)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ, με την υπ’ αριθμ. 4/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα «Προμήθεια  λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικές συσκευές)», ) CPV: 33100000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (77.959,33€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22 Φεβρουαρίου 2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με όλους τους όρους και την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης καταχωρήθηκε με κωδικό ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 145811, στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381802, Αλχίας (ΥΓ) Κρικέλης Ευάγγελος. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Χειριστής θέματος: Ανθυπολοχαγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, τηλ 2310 381080.

Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό: 424 ΓΣΝΕ/∆ΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 2310381080  e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο 424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικές προμήθειες)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας