Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 Γενικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης – Ετήσια συντήρηση/καθαρισμός των λιποσυλλεκτών του Νοσοκομείου

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την  πρόσκληση υποβολής προσφοράς  υπ’ αριθμ. 180/2021,στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «ετήσια συντήρηση – καθαρισμός των λιποσυλλεκτών του Νοσοκομείου», CPV: 90470000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τέσσερα ευρώ (4.464,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 90470000-2 «Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:4.464,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΔΑ ή και ΑΔΑΜ: Φ.831.3/424/1226339/Σ.5296/10 Δεκ 20/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ %: 14,23068%
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) % :24%
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείτε φόρος εισοδήματος ποσοστού 8,00%επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013
NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: GR122 THESSALONIKI
NUTS / ΤΚ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: GR122 THESSALONIKI / 56429
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 424 ΓΣΝΕ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27 Δεκ 21 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28 Δεκ 21 , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30πμ

Προηγούμενο 32η Διεθνής Έκθεση Φιλοξενίας και Βιομηχανικού Εξοπλισμού, 18 – 21 Ιανουαρίου 2022, Αττάλεια – Τουρκία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας