Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως: Προμήθεια σύγχρονου συστήματος υπερηχοκαρδιογραφίας

Περίληψη της διακήρυξης ως κάτωθι:
α. Αναθέτουσα Αρχή: 424 ΓΣΝΕ
β. Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια σύγχρονου συστήματος υπερηχοκαρδιογραφίας συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Διάρκεια σύμβασης εκατόν
είκοσι (120) ημέρες.

γ. Αριθμός διακήρυξης: 5/2023, Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 181974.
δ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 181974.

ε. Έναρξη υποβολής προσφορών η Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:00.
στ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 07 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
ζ. Αποσφράγιση των προσφορών την 09 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.

Προηγούμενο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Σύμβαση για την Προμήθεια Kλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας