Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΑ – Προμήθεια υλικών αιμοδοσίας (Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΔΥΟ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 58/2022 διακήρυξη προκηρύσσειανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης με θέμα:«Προμήθεια υλικών αιμοδοσίας (Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων)», CPV: 38434570-2 «Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων», συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδωνδιακοσίων ευρώ  (7.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη ώρα 09:π.μ.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στο τηλέφωνο 2310381711 Σχης (ΥΙ) Μουστάκας Δημήτριος.

Χειριστής θέματος: Αρχιλοχίας (ΥΓ) Κεχαγίας Δημήτριος, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, τηλ 2310 381080.

Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό: 424 ΓΣΝΕ/∆ΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 2310381080, 2310381074  e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο Προμήθεια νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ (Φρουρές Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τυχερού) και της ΤΔ/41 ΣΠ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας