Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ: Παροχή Υπηρεσιών απόφραξης και Καθαρισμού λιποσυλλεκτών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

Ανακοινώνουμε ότι 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 103/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών απόφραξης και Καθαρισμού λιποσυλλεκτών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 90470000-2 «Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5.952,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ (5.952,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων δημοσίου και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381480 Μ.Υ. Χρυσούλα Τσομπάνη.

Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ.: 2310 381080.

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Ετήσια Συντήρηση Μηχανήματος Επεξεργασίας των Οργανικών Απορριμμάτων του Νοσοκομείου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας