Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια αλατιού αποσκληρυντών Νο2

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 129/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης, με θέμα: «Προμήθεια αλατιού αποσκληρυντών Νο2», CPV: 14420000-1, «Θαλασσινό αλάτι».

Συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία: τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων δημοσίου και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  01 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381480 & 1499 Μ.Υ. Τσομπάνη Χρύσα, Μ.Υ. Παπαθανασίου Παναγιώτης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (ΚΕΦΑ) – Προμήθεια ελαστικών σωληνώσεων παροχής καυσίμου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας