Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ: Προμήθεια Ανταλλακτικών για την επισκευή του Αξονικού Τομογράφου SOMATOM DEFINITION AS

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ με την υπ’ αριθμ. 190/2022 διακήρυξη προκηρύσσει ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας» με θέμα: «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την επισκευή του Αξονικού Τομογράφου SOMATOM DEFINITION AS», συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ (48.112,00 €) συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Αριθμός ΕΣΗ∆ΗΣ: 180807

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η 10η  Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής έντυπων προσφορών η 11η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30

Αποσφράγιση των προσφορών την 11η  Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30

Το πλήρες κείμενο της ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε την Πέμπτη 29 ∆εκ 22 στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Παππά Χρυσάνθη, Βοηθ. Γραφείου ∆ιακηρύξεων ∆ιαγωνισµών, Tηλέφ: 2310 381080.

Προηγούμενο Συγχαρητήρια Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας