Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ: Προμήθεια Αντλιών (Μία (1) φυγόκεντρη αντλία υψηλής πίεσης, Μία (1) φυγόκεντρη μονοβάθμια αντλία και δύο (2) υποβρύχιων αντλιών λυμάτων)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αρ. 164/2022 Διακήρυξη απευθύνει ανοικτή πρόσκληση υποβολής έγγραφης προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης  με θέμα: «Προμήθεια Αντλιών (Μία (1) φυγόκεντρη αντλία υψηλής πίεσης, Μία (1) φυγόκεντρη μονοβάθμια αντλία και δύο (2) υποβρύχιων αντλιών λυμάτων)».

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 42122430-3 «Φυγοκεντρικές Αντλίες» & 42122220-8 «Αντλίες Αποχέτευσης»

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων δημοσίου και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06 Δεκεμβρίου 2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλ. 2310381080 και όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλ. 2310381480 (Μ.Υ. Τσομπάνη Χρύσα).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας