Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (υφάσματα για Νοσοκομειακή χρήση)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 49/2022 διακήρυξη, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για τη «Προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (υφάσματα για Νοσοκομειακή χρήση)», CPV: 19244000-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (10.800,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟN ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:6PZT6-N23

ΑΔΑΜ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010228928  2022-03-18

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 19244000-8 «Υφάσματα για κουρτίνες»

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στο τηλέφωνο 2310382609 Σχης (ΥΝ) Μιχαλέα Μαρία.

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό: 424 ΓΣΝΕ/∆ΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 56429, Τηλ: 231038-1080, 231038-1074,  e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Χειριστής θέματος: Αρχιλοχίας (ΥΓ) Κεχαγίας Δημήτριος, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, τηλ 2310 381080.

Προηγούμενο Ευχαριστήριο Επιμελητηρίου Πιερίας προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας