Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ: Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης ενεργού εξοπλισμού πληροφορικής

«Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης ενεργού εξοπλισμού πληροφορικής (ΕΞΟ.ΠΛΗ)»

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 82/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης με θέμα: «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης ενεργού εξοπλισμού πληροφορικής (ΕΞΟ.ΠΛΗ)».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και ποσοτήτων και όχι για κάθε είδος ξεχωριστά.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  32400000-7, 32420000-3 «Δίκτυα, Εξοπλισμός Δικτύου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ευρώ και έντεκα λεπτά (25.770,11€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 μ.μ.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στα τηλέφωνα 2310382317 & 2317 Υπλγος(ΔΒ) Τορτοπίδης Χρήστος.

Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Κλειδαράς Νικόλαος, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ.: 2310 381080.

Προηγούμενο ΓΝ Ζακύνθου “Άγιος Διονύσιος”: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας