Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια λοιπών αγαθών

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 59/2022 (αρχική 34/2022) διακήρυξη, προκηρύσσει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης,  με θέμα «Προμήθεια λοιπών αγαθών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Κωδικοί CPV:
39222100-5 «Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας»
24455000-8 «Απολυμαντικά»
33761000-2 «Χαρτί υγείας»

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: 7.432,29€, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30-14:30). Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 14 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.µ.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080. Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381848, Μ.Υ. Χαρίτωνος Μαρία. Χειριστής θέματος: Αρχιλοχίας (ΥΓ) Κεχαγίας ∆ηµήτριος, Βοηθ. Γραφείου ∆ιακηρύξεων ∆ιαγωνισµών, τηλ 2310 381080.

Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό: 424 ΓΣΝΕ/∆ΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038 1080, 231038 1074, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Προηγούμενο Προμήθεια παγωτών για κάλυψη αναγκών των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων και Στρατιωτικών Καταστημάτων της 79 ΑΔΤΕ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας