Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ: Προμήθεια σκευών Εστίασης

Ανακοινώνουμε ότι 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 85/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης με θέμα: «Προμήθεια σκευών Εστίασης».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: Μαγειρικά Σκεύη (39221180-2)

Η προμήθεια των υλικών δεν είναι διαιρετή λόγο ομοιομορφίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 7.926,58€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  06 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Η ανάρτηση της παραπάνω διακήρυξης καταχωρείται στο www.army.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 και για τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλέφωνο 2310381448-1446 Μαρία Χαρίτωνος.

Προηγούμενο 424 ΓΝΣΕ: Παροχή Υπηρεσιών απόφραξης και Καθαρισμού λιποσυλλεκτών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας