Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ: Προμήθεια: 1. Λοιπών Υγειονομικών Αναλωσίμων (Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός-Ενδοφθάλμιοι Φακοί) & 2. Υγειονομικού Υλικού (Εγχειρητική Τεχνική)

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προκηρύσσει τους δύο παρακάτω Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Ανοικτής Διαδικασίας.

  1. «Προμήθεια Λοιπών Υγειονομικών Αναλωσίμων (Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός-Ενδοφθάλμιοι Φακοί)» με την υπ’ αριθμ. 13/2024 Διακήρυξη

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (123.969,43€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 338314.
Έναρξη υποβολής προσφορών η Παρασκευή 08 Μαρτίου 2024 και ώρα 00:01.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 23:59.
Αποσφράγιση των προσφορών η Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 και ώρα 08:30.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.army.gr στην διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ και θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής των προσφορών.
Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 (Γρ. Διακ. Διαγωνισμών). Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.
Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Tηλεφ.: 2310 381080.

2. Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Εγχειρητική Τεχνική), με την υπ’ αριθμ. 12/2024 Διακήρυξη

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν πενήντα χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών (150.035,04€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 336270.
Έναρξη υποβολής προσφορών η Παρασκευή 08 Μαρτίου 2024.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 23:59.
Αποσφράγιση των προσφορών η Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 και ώρα 08:30.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 (Γρ. Διακ. Διαγωνισμών).
Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Tηλέφ.: 2310 381080.

Προηγούμενο Πρόσκληση σε ειδικό πρόγραμμα Επιχειρηματικής αποστολής στον κλάδο HVAC-R (Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός, Ψύξη)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας