Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ – Σύναψη σύμβασης για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά του Μαγνητικού Τομογράφου MAGNETOM Avanto

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ, με την υπ’ αριθμ. 35/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα: «Σύναψη σύμβασης για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά του Μαγνητικού Τομογράφου MAGNETOM Avanto », CPV: 50400000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000.00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr με κωδικό ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 155685.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080. Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381499 M.Y. Παπαθανασίου Παναγιώτης. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Χειριστής θέματος: Ανθυπολοχαγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, τηλ 2310 381080.

Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό: 424 ΓΣΝΕ/∆ΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 2310381080  e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο 424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια λοιπών αγαθών (αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας, απολυμαντικά, χαρτί υγείας, σαπούνι)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας