Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝ – Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού (εκτυπωτικό χαρτί Α4)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΔΥΟ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 74/2022 διακήρυξη ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 με θέμα: «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού (εκτυπωτικό χαρτί Α4)», CPV: 30197643-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας οκτώ χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (8.094,72€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ΑΔ74 ΑΔΑΜ_22PROC010558628ΑΔΑΨΔΥΞ6-ΦΥΙ)

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό: 424 ΓΣΝΕ/∆ΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 2310381080, 2310381074  e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Χειριστής θέματος: Ανθυπολοχαγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Βοηθ. Γραφείου ∆ιακηρύξεων ∆ιαγωνισµών, τηλ 2310 381080.

Προηγούμενο 424 ΓΣΝ – Προμήθεια υγειονομικού υλικού (εργαλεία χειρουργείου)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας