Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Επισκευή του στεφανιογράφου ARTIS ZEE FLOOR του Αιμοδυναμικού Τμήματος

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 39/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, κάτω των ορίων, στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης με θέμα: «Επισκευή του στεφανιογράφου ARTIS ZEE FLOOR του Αιμοδυναμικού Τμήματος».

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 50400000-9 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 13.147,72€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31 Μαρτίου 23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31 Μαρτίου 23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ» (εξωτερικά του οποίου θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της προσφοράς που αφορά και τα στοιχεία του αποστολέα, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, E-MAIL).

Το ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ), έχει καταχωρήσει τη διακήρυξη στην ιστοσελίδα www.army.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381491 Μ.Υ. Βακαλόπουλος Άρης.

Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ.: 2310 381080.

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Μίσθωση (ναύλωση) πλοίου 2ετούς διάρκειας, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 1 έτος, για την κάλυψη αναγκών θαλάσσιων μεταφορών προσωπικού, μέσων και υλικών της ΠΕ ΑΣΔΕΝ (80 ΑΔΤΕ)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας