Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ – Επτά (7) διακηρύξεις διαγωνισμών φαρμακευτικού υλικού

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΥΟ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, διακηρύσσει  τους παρακάτω ηλεκτρονικούς δημόσιους διαγωνισμούς  «ανοιχτής διαδικασίας», για τη σύναψη συμβάσεων για την  κάλυψη των αναγκών του.

1. Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Ιατρικά αέρια)

Αριθμός ∆ιακήρυξης: 89/2022 (αρχικός 56/2022), (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ:161680)
CPV: 24111500-0

Συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία: Εβδομήντα µία χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (71.920€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής εντύπων προσφορών: 20 Ιουνίου 2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381807-1826, Σχης (ΥΦ) Κηπουρός Κων/νος.

2. Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Αντινεοπλασµατικά και ανοσορρυθµιστικά φάρμακα)

Αριθμός ∆ιακήρυξης: 90/2022 (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 161681)
CPV: 33652000-5

Συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία: Εκατόν οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (108.946,8€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής εντύπων προσφορών: 20 Ιουνίου 2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381807-1826, Σχης (ΥΦ) Κηπουρός Κων/νος.

3. Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Αναισθητικά)

Αριθμός ∆ιακήρυξης: 91/2022 (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 161682)
CPV: 33661100-2

Συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία: Ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (94.679,2€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής εντύπων προσφορών: 20 Ιουνίου 2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381807-1826, Σχης (ΥΦ) Κηπουρός Κων/νος.

4. Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Αντιµικροβιακά συστηματικής χρήσης)

Αριθμός ∆ιακήρυξης: 92/2022 (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 161683)
CPV: 33651100-9

Συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία: Εκατόν πέντε χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (105.016,32€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής εντύπων προσφορών: 20 Ιουνίου 2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381807-1826, Σχης (ΥΦ) Κηπουρός Κων/νος.

4. Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Αντιµυκητιασικά συστηματικής χρήσης)

Αριθμός ∆ιακήρυξης:93/2022 (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 161684)
CPV: 33651200-0

Συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία: Ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (85.224,00€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής εντύπων προσφορών: 21 Ιουνίου 2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381807-1826, Σχης (ΥΦ) Κηπουρός Κων/νος.

6. Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φάρμακα για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό)

Αριθμός ∆ιακήρυξης: : 94/2022 (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 161685)
CPV: 33610000-9

Συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία: Ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (88.146,42€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής εντύπων προσφορών: 21 Ιουνίου 2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381807-1826, Σχης (ΥΦ) Κηπουρός Κων/νος.

6. Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος)

Αριθμός ∆ιακήρυξης: 95/2022 (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 161686)
CPV: 33670000-7

Συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία: Ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτά (83.273,6€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής εντύπων προσφορών: 21 Ιουνίου 2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381807-1826, Σχης (ΥΦ) Κηπουρός Κων/νος.

7. Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος)

Αριθμός ∆ιακήρυξης: 95/2022 (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 161686)
CPV: 33670000-7

Συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία: Ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτά (83.273,6€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής εντύπων προσφορών: 21 Ιουνίου 2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381807-1826, Σχης (ΥΦ) Κηπουρός Κων/νος.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης καθώς και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού, θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική µμορφή .pdf στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.

Χειριστής θέματος: Αρχιλοχίας (ΥΓ) Κεχαγίας ∆ηµήτριος, Βοηθ. Γραφείου ∆ιακηρύξεων ∆ιαγωνισµών, τηλ 2310 381080.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, 56429 Θεσσαλονίκη, Gr- Ελλάδα, Τηλέφωνο 2310381080, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr , URL www.army.gr

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων: Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2022

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας