Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Ετήσια Συντήρηση του Μαγνητικού Τομογράφου του Ακτινολογικού Τμήματος του 424 ΓΣΝΕ

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 42/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας με θέμα: «Ετήσια Συντήρηση του Μαγνητικού Τομογράφου του Ακτινολογικού Τμήματος του 424 ΓΣΝΕ».

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (69.440,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Τετάρτη 05 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59.

Αποσφράγιση των προσφορών την Παρασκευή 07 Απριλίου 2023 και ώρα 09:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ 187868) και στην ιστοσελίδαwww.army.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Παππά Χρυσάνθη, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Tηλέφ.: 2310 381080, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης δέκα (10) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας