Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Ετήσια σύμβαση προμήθειας οδοντοπροσθετικών και ορθοδοντικών υλικών και εργασιών

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’  αριθμ. 10/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό «Ανοιχτής Διαδικασίας» με θέμα: «Ετήσια σύμβαση προμήθειας οδοντοπροσθετικών και ορθοδοντικών υλικών και εργασιών», του Οδοντιατρείου Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΟΦΘ) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 183050.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 7η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών την 9η Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής, 424 ΓΕΝΙΚO ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνο 2310381080-1097, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) 424-gsne-grprom@army.gr  Αρμόδιος για πληροφορίες Ανθυπολοχαγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.army.gr

Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Παππά Χρυσάνθη, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφωνο: 2310 381080.

Προηγούμενο 251 ΓΝΑ: Προμήθεια Αντιδραστηρίων για την Τέλεση Εξετάσεων του Αιματολογικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας