Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Ετήσια σύμβαση συντήρησης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας (ΟΠΣΥ)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 74/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασία με θέμα: «Ετήσια σύμβαση συντήρησης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας (ΟΠΣΥ) του 424 ΓΣΝΕ», με(CPV): 72261000-2 «Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 119.635,20€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (96.480,00 € χωρίς ΦΠΑ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 και ώρα 09:30.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 και ώρα 09:30

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ 210151).

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 2310381080,-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Παππά Χρυσάνθη, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Tηλέφ.: 2310 381080.

Προηγούμενο 130 Σμηναρχία Μάχης: Προμήθεια Υλικών και Εγκατάσταση Οπτικής Ίνας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας