Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Διαχείρισης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’  αριθμ. 12/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό «Ανοιχτής Διαδικασίας» με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Διαχείρισης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) του 424 ΓΣΝΕ». Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 90524100 Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και σαράντα λεπτών (204.240,40€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, όπως στη συνημμένη προκήρυξη σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών η 30η Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59.

Αποσφράγιση των προσφορών την 4η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 185129).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr

Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (424 ΓΣΝΕ) Ταχ. διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΔΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki Ταχ. κωδικός: 56429 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Αρμόδιος για πληροφορίες: Ανθλγος (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 424-gsne-grprom@army.gr Τηλέφωνο: +30 2310381080

Χειριστής θέματος: Λγός (Ο) Αικατερίνη Ποργιοπούλου, Τμηματάρχης Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Tηλέφ: 2310 381097.

Προηγούμενο ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ / 120 ΠΕΑ: «Προμήθεια Συλλογών Εργαλείων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας