Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 61/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Δημόσιος Διαγωνισμό για Σύναψη Σύμβασης Διάρκειας Πενήντα τριών (53) ημερών με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτιρίων (Παιδικός Σταθμός, Λόχος Δκσεως, ΟΦΘ, ΦΦΘ, Ιατρείο Ψυχικής Υγείας)» .

Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των εκατό τριάντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (139.516,13€) χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, και στο ποσό των εκατό εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (173.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 197083).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών την 17η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των έντυπων φακέλων την 20η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.

Αποσφράγιση των προσφορών την 20η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf): Στον ιστότοπο του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ», στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του «ΕΣΗΔΗΣ» & στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού www.army.gr

Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Παππά Χρυσάνθη, Τμήμα Διενέργειας Διαγωνισμών, Τηλέφ.: 2310 381080.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη 56429, Τηλέφωνο 2310381080-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr 

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια Ναρκών κατά Ε/Π

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας