Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 01/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη Σύναψη Σύμβασης διάρκειας πενήντα τριών (53) ημερών με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτιρίων (Παιδικός Σταθμός, Λόχος Δκσεως, ΟΦΘ, ΦΦΘ, Ιατρείο Ψυχικής Υγείας)».

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 90911200-8 Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων

Με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των εκατό τριάντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (139.516,13€) χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, και στο ποσό των εκατό εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (173.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 00:01.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ: 25 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, (α/α ΕΣΗΔΗΣ 285419).

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης καθώς και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού, θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή pdf στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1074, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Χειριστής θέματος: Μ.Υ Γεωργία Αδάμ (ΠΕ.Β), Τμ. Διακήρυξης Διαγωνισμών, τηλ:2310381080.

Προηγούμενο 19η   Διεθνή Έκθεση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, 30 Ιανουαρίου – 03 Φεβρουαρίου  2024, Σμύρνη – Τουρκία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας