Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 35/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη Σύναψη Σύμβασης Διάρκειας πενήντα τριών (53) ημερών με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτιρίων (Παιδικός Σταθμός, Λόχος Δκσεως, ΟΦΘ, ΦΦΘ, Ιατρείο Ψυχικής Υγείας)».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 90911200-8 Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ): Εκατό τριάντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι ευρώ και δεκατρία λεπτά (139.516,13€), συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ 24%. Εκατό εβδομήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (173.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18 Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ: 21 Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ: 21 Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 346065).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080, 231038-1074, 231038-1100, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Χειριστής θέματος: Μ.Υ Γεωργία Αδάμ (ΠΕ.Β), Τμ. Διακήρυξης Διαγωνισμών, τηλ:2310381080.

Προηγούμενο Κρίσιμες Παρεμβάσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πιερίας, Ηλία Χατζηχριστοδούλου, στη Συνεδρίαση της Διευρυμένης Δ.Ε. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, στο Ρέθυμνο

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας