Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 53/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για Σύναψη Σύμβασης πενήντα τριών (53) ημέρων με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτιρίων (Παιδικός Σταθμός, Λόχος Δκσεως, ΟΦΘ, ΦΦΘ, Ιατρείο Ψυχικής Υγείας)» .

Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των εκατό τριάντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (139.516,13€) χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, και στο ποσό των εκατό εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (173.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 194537

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 12η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των έντυπων φακέλων η 15η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.

Αποσφράγιση των προσφορών η 15η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης καθώς και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού, θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή pdf στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον ιστότοπο «ΚΗΜΔΗΣ» & στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού www.army.gr

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη 56429, Τηλέφωνο 2310381080-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr 

Χειριστής θέματος: Ανθlγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος Τμχης Τμήματος Διενέργειας Διαγωνισμών, Τηλέφ.: 2310 381080.

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας