Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια ανταλλακτικών για την Επισκευή Βιντεοκολονοσκοπίου

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αρ. 161/2022 Διακήρυξη απευθύνει πρόσκληση υποβολής έγγραφης προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης  με θέμα: «Προμήθεια ανταλλακτικών για την Επισκευή Βιντεοκολονοσκοπίου CFH170L του Τμήματος Ενδοσκοπήσεων», (CPV: 50400000-9 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας»).

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννιά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (4.579,32€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων δημοσίου και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31 Οκτωβρίου 2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31 Οκτωβρίου 2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στο τηλέφωνο 2310381491 Μ.Υ. Βακαλόπουλος Άρης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1074, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο 96η ΑΔΤΕ “Χίος” – Προμήθεια Εμφιαλωμένου Νερού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας