Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθ. 98/2022 διακήρυξη ανακοινώνει τηνπρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 με θέμα: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας», CPV: 44621221-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ  (18.600,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 20 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381481 Μ.Υ.Γκατσώνη Ολυμπία ,Μ.Υ. Παπαθανασίου Παναγιώτης.

Χειριστής θέματος: Αρχιλοχίας (ΥΓ) Κεχαγίας Δημήτριος, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, τηλ 2310 381080.

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό: 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1074, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο 10ο Σύνταγμα Πεζικού – Προμήθεια Οπωροκηπευτικών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας