Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (Ιατρικά αναλώσιμα)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 27/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (Ιατρικά αναλώσιμα)».

Κύριο CPV: 33140000-3 – Ιατρικά αναλώσιμα

Δευτερεύοντα CPV: 33141200-2 – Καθετήρες,

33141600-6 – Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους,

19640000-4 – Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, καθώς η προμήθεια είναι διαιρετή ανά είδος και κάθε είδος αποτελεί διαφορετικό τμήμα.

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (108.900,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Διάρκεια σύμβασης σαράντα πέντε (45) ημέρες.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 185625.

Έναρξη υποβολής προσφορών η Παρασκευή 07 Απριλίου 2023.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 03 Μάϊου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59.

Αποσφράγιση των προσφορών την 09 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.army.gr ή www.424gsne.army.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Παππά Χρυσάνθη, Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ : 2310 381080.

Προηγούμενο Επιστολή Προέδρου Επιμελητηρίου Πιερίας Η. Χατζηχριστοδούλου προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για την αύξηση του κατώτατου μισθού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας