Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια λοιπών αγαθών (Συστήματα μεταφοράς ασθενών)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ, με την υπ’ αριθμ. 43/2022 διακήρυξη, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής έγγραφης προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης με θέμα: «Προμήθεια λοιπών αγαθών (Συστήματα μεταφοράς ασθενών)», CPV: 34000000-7 (Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς), συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντεευρώ και δώδεκα λεπτά (6.495,12€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00 μ.μ., (σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30-14:30).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18 Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό: 424 ΓΣΝΕ/∆ΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 2310381080, 231038-1074, 231038-1100, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στο τηλέφωνο 2310381848, Σχης (ΥΙ) Πουρζιτάκη Μαρία.

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Χειριστής θέματος: ΜΥ.ΠΕ.Γ΄ Γεωργία Αδάμ, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, τηλ 2310 381080.

Προηγούμενο «Άνοιξε» για όσους διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους πριν το 2022 το ενισχυμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία με επιδότηση έως 36.000 €

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας