Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια δέκα (10) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες των ασθενών της ΜΤΝ του Νοσοκομείου συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Διάρκεια σύμβασης ενενήντα (90) ημέρες.

Αριθμός διακήρυξης: 11/2023, Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 182924.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 182924.

Έναρξη υποβολής προσφορών η Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 21 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών την 23 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.

Προηγούμενο ΔΟΥ Αεροπορικής Βάσης Λάρισας: Προμήθεια Εννέα (9) Συσκευών Ανίχνευσης Θαμμένων Μεταλλικών Μαγνητικών Υλικών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας