Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (Εξοπλισμός χειρουργείου)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 23/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (Εξοπλισμός χειρουργείου)».

Κύριο CPV: 33162100-4 – Εξοπλισμός χειρουργείου

Δευτερεύον CPV: 33162200-5 (Εργαλεία Χειρουργείου)

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα καθώς η προμήθεια είναι διαιρετή ανά είδος και κάθε είδος αποτελεί διαφορετικό τμήμα.

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (172.940,32€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Διάρκεια σύμβασης εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 185629.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 3η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59

Αποσφράγιση των προσφορών την 6η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στο τηλέφωνο 2310382600.

Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλεφ : 2310 381080, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/ΜΥ FOB AKTIOY: Προμήθεια παγωτών

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας