Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Ορθοπεδικών Υλικών (Εξοπλισμός Χειρουργείου)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 23/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό ΔιαγωνισμόΑνοιχτής Διαδικασίας για τη Σύναψη Σύμβασης  με θέμα: «Προμήθεια Ορθοπεδικών Υλικών (Εξοπλισμός Χειρουργείου)», CPV: 33162100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (172.940,32€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Διάρκεια σύμβασης εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 185629.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Έναρξη υποβολής προσφορών η Παρασκευή 17 Μαρτίου 2022 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 3η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Αποσφράγιση των προσφορών την 6η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στο τηλέφωνο 2310382600.

Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ : 2310 381080.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1074, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο Aνοικτή Eπιστολή του Επιμελητηρίου Πιερίας προς τη Διοίκηση της Εταιρείας “Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.”

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας