Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 105/2022 Διακήρυξη, (α/α ΕΣΗΔΗΣ 162677), Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους)» CPV: 33141600-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εννέα λεπτά (57.839,09€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 1 Ιουλίου 2022,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης καθώς και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού, θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή .pdf στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080. Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στο τηλέφωνο 2310382527 ΣΧΗΣ(ΥΙ) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ.

Χειριστής θέματος: Αρχιλοχίας (ΥΓ) Κεχαγίας Δημήτριος, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, τηλ 2310 381080.

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας