Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια τριών (3) συσκευών απολύμανσης νοσοκομειακών συσκευών και οργάνων με υπεριώδη ακτινοβολία UV-C LIGHT

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’  αριθμ. 31/2023 Διακήρυξη, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφοράς κάτω των ορίων στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης με θέμα: «Προμήθεια τριών (3) συσκευών απολύμανσης νοσοκομειακών συσκευών και οργάνων με υπεριώδη ακτινοβολία UV-C LIGHT», για τις ανάγκες των ΤΕΠ, ΤΕΠ Covid και Covid κλινική.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39330000-4 «Εξοπλισμός Απολύμανσης»

Συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία: είκοσι εννιά χιλιάδων εφτακοσίων εξήντα ευρώ (29.760,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων δημοσίου και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κρατήσεις ποσοστού 14,23068%, οι οποίες υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας (άνευ ΦΠΑ).

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο 251 ΓΝΑ: Προμήθεια Φυσικού Αερίου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας