Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (ιατρικές συσκευές)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 17/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (ιατρικές συσκευές)», CPV: 33100000-1.

Κύριο CPV 33100000-1 – Ιατρικές συσκευές

Δευτερεύοντα CPV 33140000-3 – Ιατρικά αναλώσιμα, 33141310-6 – Σύριγγες, 33141200-2 – Καθετήρες, 33162200-5 – Εργαλεία χειρουργείου, 33141320-9 – Ιατρικές βελόνες. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, καθώς η προμήθεια είναι διαιρετή ανά είδος και κάθε είδος αποτελεί διαφορετικό τμήμα.

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτών (125.981,80€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Διάρκεια σύμβασης σαράντα πέντε (45) ημέρες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 Έναρξη υποβολής προσφορών η Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 10η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Αποσφράγιση των προσφορών την 12η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr  (α/α ΕΣΗΔΗΣ 185613).

Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Παππά Χρυσάνθη, Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ : 2310 381080, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο 79η ΑΔΤΕ: Προμήθεια Παγωτών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας