Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Αναλώσιμα έγχυσης)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 20/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας με θέμα: «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Αναλώσιμα έγχυσης).

Κύριο CPV 33194120-3 – Αναλώσιμα έγχυσης

Δευτερεύοντα CPV : 33194210-1– Διατάξεις μετάγγισης αίματος, 33141641-5 – Καθετήρες παροχέτευσης, 33141323-0 – Βελόνες βιοψίας, 33141310-6 – Σύριγγες.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα καθώς η προμήθεια είναι διαιρετή ανά είδος και κάθε

είδος αποτελεί διαφορετικό τμήμα.

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (76.238,92€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Διάρκεια σύμβασης σαράντα πέντε (45) ημέρες.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 185622.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 20η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59.

Αποσφράγιση των προσφορών την 26η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080. Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ : 2310 381080.

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Συντήρηση των μηχανημάτων της κεντρικής αποστείρωσης, των χειρουργείων, του πυρηνικού καταφυγίου, των ΤΕΠ, ΩΡΛ, ΜΤΝ, Ουρολογικού και της ΜΕΘ του Νοσοκομείου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας