Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (χάρτινες σακούλες και περιτυλίγματα αποστείρωσης)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 22/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας με θέμα: «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (χάρτινες σακούλες και περιτυλίγματα αποστείρωσης)».

Κύριο CPV 33198200-6 – Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης

Δευτερεύοντα CPV 33169500-7 | Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης, 33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα καθώς η προμήθεια είναι διαιρετή ανά είδος και κάθε είδος αποτελεί διαφορετικό τμήμα.

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών (49.534,90€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Διάρκεια σύμβασης σαράντα πέντε (45) ημέρες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Αποσφράγιση των προσφορών την 28η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ 185627).

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Παππά Χρυσάνθη, Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ : 2310 381080.

Προηγούμενο 96η ΑΔΤΕ: Προμήθεια Αλεύρων Αρτοποίησης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας