Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια υγειονομικού υλικού

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 47/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Εργαλεία χειρουργείου και Ιατρικά αναλώσιμα)», για τις ανάγκες του τμήματος Μαστού του 424 ΓΣΝΕ. 

CPV: 33162200-5 – Εργαλεία χειρουργείου & 33140000-3– Ιατρικά αναλώσιμα.

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι εννιά χιλιάδων εκατό ευρώ (29.100,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 6η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59.

Αποσφράγιση των προσφορών την 9η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ 193053).

Χειριστής θέματος: Αρχιλοχίας (ΥΓ) Παππά Χρυσάνθη, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ : 2310 381080.

Προηγούμενο Μεραρχία Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» : Προμήθεια Ειδών Ιματισμού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας