Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα-Συλλέκτες και Σάκοι Συλλογής Ιατρικές Προμήθειες/Ανάγκες Γενικής Διαχείρισης 3)

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 14/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με θέμα: «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα-Συλλέκτες και Σάκοι Συλλογής-Ιατρικές Προμήθειες/Ανάγκες Γενικής Διαχείρισης 3)».

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (119.301,30€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 344262.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η  Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59.

Αποσφράγιση των προσφορών η Πέμπτη 04 Ιουλίου 2024 και ώρα 08:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 (Γρ. Διακ. Διαγωνισμών).

Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Tηλέφ.: 2310 381080.

Προηγούμενο 201 Κέντρο Εφοδιαμού Αεροπορίας: Προμήθεια Yλικού INSULATING OIL, (O/N 243057)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας