Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 63/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) – Φαρμάκων παθήσεων του νευρικού συστήματος», CPV: 33661000-1.

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (82.570,45€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών η 27η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης έντυπων προσφορών η 01η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30.

Αποσφράγιση των προσφορών την 01η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ 198304) και στην ιστοσελίδα www.army.gr

Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Παππά Χρυσάνθη, Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ : 2310 381080.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο Δωρεάν Webinar Με Τίτλο “Εργαλεία Ανάπτυξης Των Ελληνικών Εξαγωγών Στην Αγορά Της Μέσης Ανατολής”

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας