Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (Ιατρικά Αέρια)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 36/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με θέμα: «Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (Ιατρικά Αέρια)».

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (51.968,40€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών η 3η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των έντυπων προσφορών και αποσφράγισης τους η 5η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30.

Η σύμβαση δεν διαιρείται σε τμήματα.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr  (α/α ΕΣΗΔΗΣ 186738) και στην ιστοσελίδα  www.army.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού, στο τηλέφωνο 2310381080 και όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλέφωνο 2310381810.

Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Παππά Χρυσάνθη, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Tηλεφ.: 2310 381080.

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (Εξοπλισμός χειρουργείου)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας