Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 55/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας με θέμα: «Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού – Φαρμακευτικών ειδών και Φαρμάκων για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό», CPV: 33680000-0 (Φαρμακευτικά είδη) 33610000-9(Φάρμακα για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό).

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν τριάντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (139.690,85€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Διάρκεια σύμβασης σαράντα πέντε (45) ημέρες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Έναρξη υποβολής προσφορών η 02 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 19 Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Αποσφράγιση των προσφορών την 22 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ 195320) &στην ιστοσελίδαwww.army.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη 56429, Τηλέφωνο 2310381080-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr  Αρμόδιος για πληροφορίες: Ανθυπολοχαγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος.

Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Παππά Χρυσάνθη, Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ: 2310 381080.

Προηγούμενο Μήνυμα προέδρου Επιμελητηρίου Πιερίας προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας