Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Ψηφιακού Φορητού Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος για Ορθοπεδική Χρήση (C-ARM) με FLAT PANEL

Περίληψη της διακήρυξης ως κάτωθι:

 α. Αναθέτουσα Αρχή: 424 ΓΣΝΕ

 β. Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας»,  σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για την Προμήθεια  Ψηφιακού Φορητού Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος για Ορθοπεδική Χρήση (C[1]ARM) με FLAT PANEL συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (87.420 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. Διάρκεια σύμβασης ενενήντα (90) ημέρες.

 γ. Αριθμός διακήρυξης: 8/2023, Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 182579.

 δ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 182579.

 ε. Έναρξη υποβολής προσφορών η Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:00.

 στ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 14 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

 ζ. Αποσφράγιση των προσφορών την 16 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.

Προηγούμενο 251 ΓΝΑ: Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Χειρουργικών Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας