Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ Προμήθειες: 1. Ορθοπεδικού Υλικού, 2. Υγειονομικού Υλικού, 3. Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και 4. Λοιπού υγειονομικού αναλωσίμου

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προκηρύσσει τους παρακάτω Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς:

1.

Με την υπ’ αριθμ. 06/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Ορθοπεδικού Υλικού».

CPV: 33141700-7 «Ορθοπεδικά Υλικά» και 33183100-7 «Ορθοπεδικά Μοσχεύματα».

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (329.350,84€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 325320.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59.

Αποσφράγιση των προσφορών η Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και ώρα 08:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 (Γρ. Διακ. Διαγωνισμών).

Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλεφ: 2310 381080, e-mail 424-gsne-grprom@army.gr

2.

Με την υπ’ αριθμ. 19/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με θέμα: «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Διατάξεις Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής)».

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα ενός χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (41.651,73€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 345259.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Έναρξη υποβολής προσφορών η Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 και ώρα 00:01.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59.

Αποσφράγιση των προσφορών η Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 08:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 (Γρ. Διακ. Διαγωνισμών).

Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Tηλέφ.: 2310 381080.

3.

Με την υπ’ αριθμ. 30/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με θέμα: «Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) – Φάρμακα παθήσεων δέρματος και μυοσκελετικών παθήσεων».

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν τριάντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (139.941,20 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 345795.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Έναρξη υποβολής προσφορών η Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 και ώρα 00:01.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59.

Αποσφράγιση των προσφορών η Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 08:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 (Γρ. Διακ. Διαγωνισμών).

Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Tηλέφ.: 2310 381080.

4.

Με την υπ’ αριθμ. 27/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με θέμα: «Προμήθεια λοιπού υγειονομικού αναλωσίμου (υλικά ουρολογικής κλινικής)».

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 345645.

Έναρξη υποβολής προσφορών η Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 00:01.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Τετάρτη 03 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59.

Αποσφράγιση των προσφορών η Δευτέρα 08 Απριλίου 2024 και ώρα 08:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 (Γρ. Διακ. Διαγωνισμών).

Χειριστής θέματος: Αλχιας (ΥΓ) Κλειδαράς Νικόλαος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Tηλέφ.: 2310 381080.

Προηγούμενο 96 ΑΔΤΕ: Προμήθεια Άρτου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας