Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ Προμήθειες: 1. Υγειονομικού Υλικού (Χειρουργικά Συστήματα), 2. Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, 3. Υγειονομικού Υλικού, 4. Αναλώσιμα Θεραπείας Νεφρών

Αγαπητά μέλη,

1. Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 43/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Πρόσκληση Υποβολής Έγγραφης Προσφοράς  στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης με θέμα: «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Χειρουργικά Συστήματα Ανίχνευσης και Ιχνηλάτησης για το Τμήμα Κλινικής Μαστού)».

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  33169500-7 – Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης.

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εφτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων δημοσίου και του αναλογούντος ΦΠΑ. Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15 Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

2. Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 27/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με θέμα: «Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ) – Φάρμακα Κατά Των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης».

CPV: 33651000-8 – Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, καθώς η προμήθεια είναι διαιρετή ανά είδος και κάθε είδος αποτελεί διαφορετικό τμήμα.

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν τριάντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (139.591,40 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59. Αποσφράγιση των προσφορών η Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 08:30.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 345756.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 (Γρ. Διακ. Διαγωνισμών). Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Tηλέφ.: 2310 381080.

3. Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 09/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με θέμα: «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες – Σύρριγες – Βελόνες – Διάφορες Ιατρικές Συσκευές)».

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (140.800,68 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 346563.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59.
Αποσφράγιση των προσφορών η Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 08:30.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 (Γρ. Διακ. Διαγωνισμών). Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Tηλέφ.: 2310 381080.

4. Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 10/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με θέμα: «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Αναλώσιμα Θεραπείας Νεφρών)».

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
33181500-7 – Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών
33181000-2 – Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδων εφτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (138.771,84€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 336268.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59.
Αποσφράγιση των προσφορών η Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 08:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 (Γρ. Διακ. Διαγωνισμών). Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Tηλέφ.: 2310 381080.

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου: Εξαγορά του τερματικού σταθμού επαναεριοποίησης (LNG) της Αδριατικής στο Porto Levante από ολλανδο-γερμανική κοινοπραξία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας