Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Συντήρηση των μηχανημάτων της κεντρικής αποστείρωσης, των χειρουργείων, του πυρηνικού καταφυγίου, των ΤΕΠ, ΩΡΛ, ΜΤΝ, Ουρολογικού και της ΜΕΘ του Νοσοκομείου

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 41/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας με θέμα: «Συντήρηση των μηχανημάτων της κεντρικής αποστείρωσης, των χειρουργείων, του πυρηνικού καταφυγίου, των ΤΕΠ, ΩΡΛ, ΜΤΝ, Ουρολογικού και της ΜΕΘ του Νοσοκομείου».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (69.440,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (56.000,00 € χωρίς ΦΠΑ).

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Τρίτη 4 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59.

Αποσφράγιση των προσφορών την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 και ώρα 09:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ 187824).

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 και όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλέφωνο 2310381491.

Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Tηλέφ: 2310 381080.

Προηγούμενο 251 ΓΝΑ: Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου για νοσοκομειακή χρήση προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας