Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ – Σύναψη ∆ιετούς Σύµβασης για την Συντήρηση του Αγγειογραφικού Συστήµατος

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 156/2022 ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με θέμα: «Σύναψη ∆ιετούς Σύµβασης για την Συντήρηση του Αγγειογραφικού Συστήµατος» [ARTIS ZEE FLOOR (ANGIO)], του 424 ΓΣΝΕ. Η εν λόγω σύμβαση αφορά και τα ανταλλακτικά του Αγγειογραφικού, συµπεριλαµβανοµένων της ακτινολογικής λυχνίας και των ψηφιακών ανιχνευτών.

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό, των ογδόντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (82.460,00€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (66.500,00€ χωρίς ΦΠΑ).

∆ιάρκεια σύμβασης, δύο (2) έτη.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 173150).

Έναρξη υποβολής προσφορών, η Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2022.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών, Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης έντυπων προσφορών, Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:00.

Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Παππά Χρυσάνθη, Βοηθ. Γραφείου ∆ιακηρύξεων ∆ιαγωνισµών, Tηλέφ: 2310 381080.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στο τηλ. 2310381491 (ΜΥ Βακαλόπουλος Άρης).

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, 56429, τηλ. 2310381080-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr, αρμόδιος για πληροφορίες Ανθυπολοχαγός (ΥΓ) Κουρζιώτης Θεόφιλος, URL: www.army.gr

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ – Παροχή Υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας