Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Πέντε Προμήθειες: ένα βιντεολαρυγγοσκόπιο, καταγραφικό Holter, υλικό αιμοδοσίας, ένα χειρουργικό μοτέρ, επισκευή ενός βιντεογαστροσκοπίου και λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

1.Προμήθεια ενός (1) βιντεολαρυγγοσκοπίου για ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος και ενός (1) συστήματος στερνοτόμου για τις ανάγκες της Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος Ανακοινώνουμε ότι 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 81/2023 Διακήρυξη προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια ενός (1) βιντεολαρυγγοσκοπίου για ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος και ενός (1) συστήματος στερνοτόμου για τις ανάγκες της Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος». CPV: 33168100-6, 33169000-2 Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (53.242,19 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 16η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. Αποσφράγιση των προσφορών την 19η  Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, καθώς η προμήθεια είναι διαιρετή ανά είδος και κάθε είδος αποτελεί διαφορετικό τμήμα. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ 236153) και στην  ιστοσελίδα www.army.gr Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ : 2310 381080. 2.Προμήθεια καταγραφικού Holter ρυθμού μοντέλο SEER 12 (12 καναλιών) για την Καρδιολογική Κλινική Ανακοινώνουμε ότι 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 83/2023 Διακήρυξη προκηρύσσει Ανοικτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης με θέμα: «Προμήθεια καταγραφικού Holter ρυθμού μοντέλο SEER 12 (12 καναλιών) για την Καρδιολογική Κλινική» ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: Σύστημα παρακολούθησης της καρδιάς (CPV: 33123210-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 14.632,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ.: 2310 381080. 3. Προμήθεια Υλικού Αιμοδοσίας Ανακοινώνουμε ότι 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 100/2023. Διακήρυξη προκηρύσσει Ανοικτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης με θέμα:«Προμήθεια Υλικού Αιμοδοσίας». ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 38434570-2 – Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 7.200,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 και για τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλέφωνο 2310381074. Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Κλειδαράς Νικόλαος, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ.: 2310 381080. 4. Προμήθεια ενός (1) χειρουργικού μοτέρ με δύο (2) χειρολαβές για την κάλυψη αναγκών του Οδοντιατρικού Ανακοινώνουμε ότι 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 84/2023 Διακήρυξη, υποβάλει Πρόσκληση προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια ενός (1) χειρουργικού μοτέρ με δύο (2) χειρολαβές για την κάλυψη αναγκών του Οδοντιατρικού». ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές (CPV: 33130000-0) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6.865,22€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr 5. Επισκευή ενός βιντεογαστροσκοπίου του τμήματος Ενδοσκοπήσεων Ανακοινώνουμε ότι 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’αριθμ. 91/2023 Διακήρυξη, υποβάλει Πρόσκληση προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Επισκευή ενός βιντεογαστροσκοπίου του τμήματος Ενδοσκοπήσεων». ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 50420000-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4.633,33€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11 Οκτωβρίου 2023 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr 6. Προμήθεια Λοιπού Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Εγχειρητική Τεχνική) Ανακοινώνουμε ότι 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 29/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Λοιπού Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Εγχειρητική Τεχνική)». CPV: 33160000-9, 33141600-6, 33141100-1, 33162200, 33169500-7. Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (79.752,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Έναρξη υποβολής προσφορών η Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 23η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. Αποσφράγιση των προσφορών η 25η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ 185628). Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080. Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ : 2310 381080.
Προηγούμενο 6η ΥΠΕ: Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών για Μ.Ε.Θ.

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας